Kompletní oprava fasády a generální rekonstrukce oken objektu AMU, Tržiště č. 20

zadavatel : Akademie múzických umění v Praze, Malostranské nám, P1
kontaktní osoba : Ing. Ladislav Paluska – kvestor
postavení zhotovitele: generální dodavatel stavby
rozsah díla : oprava fasády a rekonstrukce oken
celková cena díla : 4,0 mil. Kč
doba provedení díla: září 2011 – listopad 2011