Nabízíme profesionální služby v oblasti

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) se postupně stalo nezbytnou součástí širokého spektra lidských činností ve všech oblastech současného života.

Napříč širokým spektrem lidských činností používáme stále ve větším měřítku elektrickou energii, širokou paletu různých chemických látek, různá technologická zařízení a stroje, které mohou být, a které bezesporu jsou potencionálními zdroji rizik vzniku úrazů s možností trvalých zdravotních postižení a v nejhorším případě mohou končit i smrtí.

Proč řešit problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tím nejdůležitějším důvodem je vyhledávat, vyhodnocovat a následně minimalizovat rizika tak, abychom formou prevence předcházeli vzniku úrazům. Prioritou by pro každého z nás měla být ochrana zdraví sebe sama, ale samozřejmě i těch druhých, které svou pracovní činností můžeme ovlivňovat. Hlavním smyslem, který si často neuvědomujeme a bereme ho většinou za samozřejmost, je fakt, že náš návrat domů někdo očekává. Vraťme se tedy v pořádku domů a nenechávejme naše blízké v nejistotě. V momentě, kdy se nám stane vážnější úraz, přehodnocujeme své vlastní priority, ale to už bývá většinou pozdě.
Dalším velmi důležitým důvodem je právní odpovědnost zaměstnavatele a vedoucích zaměstnanců.

Řešení problematiky BOZP má přímou vazbu na plnění pojistné události ze strany pojišťoven.

V neposlední řadě je zajištění oblasti BOZP zákonnou povinností.

Proč oslovit zrovna nás?

Poctivé a slušné jednání, spokojenost našeho zákazníka je naší základní prioritou.

Garantujeme Vám zajištění BOZP odborně způsobilou osobou.

Garantujeme Vám obhájení naší činnosti před Oblastním inspektorátem práce a Krajskou hygienickou stanicí.

Zajišťujeme a provádíme aktualizace dokumentace vztahující se k BOZP v souladu s legislativními předpisy.

Poskytujeme ucelený souhrn činností k zajištění BOZP.

Zajišťujeme oblast BOZP subjektům se širokým spektrem činností.

Je nás možno kontaktovat vždy v momentě, kdy nás potřebujete.

Naším postupem v momentě Vašeho oslovení je:

Seznámení se s Vaším provozem, činnostmi, používaným zařízením atd. Jednoduše řečeno musíme být obeznámeni s celkovým předmětem vašeho podnikání. Nelze zajistit BOZP bez pochopení podstaty Vaší činnosti. Promiňte lze, ale dopadne to velice špatně. Nezajišťujeme oblast BOZP od stolu!

Prověříme soulad skutečného stavu s ohledem na zajištění BOZP k právním a ostatním předpisům. Následně zajistíme nebo poradíme, jak případné nedostatky řešit. Nenecháme Vás v tom samotné!

Zpracujeme Vám dokumentaci BOZP v souladu s legislativními předpisy

 • Organizační zajištění BOZP
 • Identifikace a zpracování rizik
 • Prověrky BOZP
 • Kategorizaci práce
 • Směrnic (OOPP, pracovních úrazů, řád skladu, pracovně-lékařské péče atd.)
 • Traumatologický plán
 • Dopravně provozní řád
 • Podnikové řády
 • MPBP – místně provozní bezpečnostní předpisy
 • Zpracování osnovy školení pro zaměstnance
 • Zpracování osnovy školení pro vedoucí zaměstnance
 • Zpracování testů z BOZP
 • Jiné

Provedeme Vám školení BOZP v souladu s legislativními požadavky

Vedoucích zaměstnanců

Zaměstnanců

Ověření znalostí školených osob provedeme formou ústního nebo písemného přezkoušení

Zajistíme Vám další související činnosti

Zpracování plánu pro případ havárie způsobené látkami závadnými vodám

Vedení knihy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vedení evidenční knihy úrazů

Šetření pracovních úrazů včetně vyplnění protokolu o úrazu

Návrh a rozmístění bezpečnostních tabulek

Rozmístění bezpečnostních tabulek

Cenové podmínky

Cenové podmínky budou stanoveny s ohledem na provozovanou činnost, počet zaměstnanců

Dalších podmínek zajištění BOZP s ohledem na projektovou a interní dokumentaci.

A případně na dalších požadavcích ze strany objednatele.

 

Návrh cenové nabídky zpracujeme přehledně dle jednotlivých činností.