Společnost EMV s.r.o. je zaměřená na realizaci staveb a technologií.

 

Vedení společnosti se touto politikou kvality a environmentu zavazuje k:

Společnost EMV s.r.o. je zaměřená na realizaci staveb a technologií. Vedení společnosti se touto politikou kvality, environmentu a BOZP zavazuje k:

1) VZTAH K ZÁKAZNÍKOVI

 • Jsme společností, orientující se silně na zákazníka.
  • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech vyjádřených i nevyjádřených požadavků zákazníka na kvalitní provedení prací.

2) VZTAH KE SPOLEČNOSTI A PŘÍSTUPU ZAKLÁDAJÍCÍ SE NA FAKTECH

 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Vedení společnosti se zavazuje plánovat, realizovat a vyhodnocovat veškeré činnosti a procesy na základně sběru a analýzy údajů.

3) VZTAH K ZAMĚSTNANCŮM

 • Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu kvality a environmentu pro prosperitu společnosti, zná svoji odpovědnost a postavení v systému managementu kvality.
 • Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu společnosti.
 • Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší společnosti.

4) VZTAH K DODAVATELŮM

 • Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele – budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.
 • Všichni námi vybraní dodavatelé       jsou schopni dodávat přesně podle potřeb a specifikací vyžadovaných naší společností.

5) VZTAH       K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 • Environmentální profil společnosti je pravidelně přezkoumáván a zlepšován a z výsledku jsou stanoveny další cíle a cílové hodnoty.
 • Hlavním cílem je minimalizace následků eventuálních havárií zajištěním účinné prevence a rychlé a správné reakce jak přímo v naší společnosti, tak ve společnostech našich významných dodavatelů.
 • Chceme snižovat produkci odpadů a zvyšovat jejich materiálové či energetické využití.
 • Je naším cílem snižovat energetickou a surovinovou náročnost činností společnosti.

6) VZTAH K BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

 • Identifikovaná rizika, která se ve společnosti vyskytují při zajišťování všech jejích činností (Realizace staveb a všech souvisejících technologií (topení, voda, plyn, kanalizace, měření a regulace, elektroinstalace, výroba rozváděčů nízkého napětí, hromosvody, sádrokartony, vzduchotechnika, sanitární technika, zabezpečovací systémy, protipožární systémy, telekomunikace, počítačové sítě, strukturované kabeláže, trafostanice, náhradní zdroje‚ UPS nebo dieselagregáty apod.) neustále sledujeme a hodnotíme jejich závažnost. Opatření k odstranění či eliminaci těchto rizik pravidelně přezkoumáváme.
 • Zavazujeme se k zajišťování námi prováděných činností v souladu s legislativními požadavky a s výskytem co nejmenších a nejméně závažných rizik, která při těchto činnostech mohou vznikat a ohrožovat tak nejen naše pracovníky, ale i ostatní účastníky našich činností.
 • V zájmu zajištění bezpečného provádění činností společnosti budeme vyžadovat dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví také od našich dodavatelů, dbát přitom na správné používání osobních ochranných pracovních prostředků a technických zařízení, u kterých jsou provedeny příslušné kontroly a revize.
 • Zavazujeme se předcházet       vzniku pracovních úrazů, nehod, nežádoucích událostí či havarijních situací včasnou identifikací možností jejich vzniku tak, že :
 • zajistíme vhodné pracovní podmínky na pracovištích společnosti,
 • vybavíme naše pracovníky potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky
 • zajistíme používání technického zařízení, které je       v bezvadném technickém stavu, tzn. že veškerá provozovaná technická zařízení budou pravidelně kontrolována a revidována.
 • budeme informovat o rizicích vyplývajících z výkonu naší činnosti nejen naše zaměstnance, ale také veškeré naše kontraktory. Budeme vyžadovat od našich kontraktorů informace o rizicích, která vyplývají z jejich prováděné činnosti.

7) SYSTÉMOVÝ A PROCESNÍ PŘÍSTUP

 • Vedení společnosti se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému.
 • Veškeré výstupy z procesů (v oblasti kvality, ochrany životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) jsou monitorovány pro zajištění kvalitních vstupů do navazujících procesů.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů (v oblasti kvality, ochrany životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.

8) NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Touto schválenou a vyhlášenou politikou kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém.
 • Změny v organizaci a řízení jsou směřovány ke zlepšení kvality produkce společnosti, ochraně životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práce. Zlepšování kvality, environmentu a ochrany zdraví a bezpečnosti při práci chápeme jako proces stálý a systematický.

 

Vedení společnosti EMV s.r.o. vydává tímto cíle kvality a environmentu a BOZP na období roku 2012 :

1)       Zajistit na maximální možnou míru bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu pracovních činností na stavbách

Odpovědnost:             Technik BOZP

Vyhodnocení:              průběžně

2)         Zajistit trvalé snižování množství produkovaného komunálního odpadu

Odpovědnost:             Stavbyvedoucí / Manažer ISM

Vyhodnocení:             květen 2013

3)  Zajistit předávání stavební suti k druhotnému využití

Odpovědnost:             Stavbyvedoucí / Manažer ISM

Vyhodnocení:             květen 2013

4)  Trvale zvyšovat odbornou způsobilost pracovníků společnosti

Odpovědnost:             Technik BOZP a ředitel společnosti

Vyhodnocení:             květen 2013

 

                                                                                            Ing.Miroslav Vydra – ředitel společnosti

V Praze 01.06.2012